Body Part Vocabulary

 1. Eye          /ai/_(n)                                             mắt
 2. Iris          /ˈaɪrɪs/_(n)                                        mống mắt, tròng đen
 3. Pupil           /ˈpjuːpl/_(n)                                       đồng tử
 4. Sclera             /ˈsklɪərə/_(n)                                     màng cứng
 5. Temple           /ˈtempl/_(n)                                       thái dương
 6. Nose           /nouz/_(n)                                        mũi
 7. Nostril            /ˈnɒstrəl/_(n)                                    lỗ mũi
 8. Mouth            /maʊθ/_(n)                                            miệng, mồm
 9. Ear           /ɪə(r)/-/ir/_(n)                                      tai
 10. Earhole           /ˈɪəhəʊl/_(n)                                         lỗ tai
 11. Earlobe           /ˈɪələʊb/_(n)                                         dái tai/thuỳ tai
 12. Head          /hed/_(n)                                               đầu
 13. Forehead           /ˈfɔːhed/_(n)                                         trán
 14. Face          /feɪs/_(n)                                               mặt
 15. Cheek           /tʃiːk/_(n)                                               má
 16. Tooth (sn: teeth)           /tuːθ/_(n)                               răng
 17. Tongue           /tʌŋ/_(n)                                                lưỡi
 18. Throat           /θrəʊt/_(n)                                           cổ họng
 19. Hair           /heə(r)/-/her/_(n)                                tóc/lông
 20. Eyebrow           /ˈaɪbraʊ/_(n)                                        lông mày
 21. Eyelash           /ˈaɪlæʃ/_(n)                                           lông mi
 22. Eyelid           /ˈaɪlɪd/_(n)                                            mí mắt
 23. Neck           /nek/_(n)                                               cổ
 24. Chin                     /tʃɪn/_(n)                                               cằm
 25. Shoulder            /ˈʃəʊldə/_(n)                                         vai
 26. Finger                /ˈfɪŋɡə(r/_(n)                                        ngón tay
 27. Knuckle           /ˈnʌkl/_(n)                                             khớp đốt ngón tay
 28. Thumb          /θʌm/_(n)                                             ngón tay cái
 29. Thumbnail            /ˈθʌmneɪl/_(n)                                     móng tay cái
 30. Index finger             /ˈɪndeks/_(n)                                         ngón trỏ
 31. Middle finger          /ˈmɪdl/_(n)                                             ngón giữa
 32. Ring finger          /rɪŋ/_(n)                                                  ngón áp út
 33. Little finger (pinky/pinkie)           /ˈlɪtl/ – /ˈpɪŋki/_(n)             ngón út
 34. Fingernail           /ˈfɪŋɡəneɪl/_(n)                                    móng tay
 35. Hand           /hænd/_(n)                                            bàn tay
 36. Palm                    /pɑːm/_(n)                                             lòng bàn tay
 37. Wrist          /rɪst/_(n)                                                cổ tay
 38. Arm                  /ɑːm/-/ɑːrm/_(n)                                  cánh tay
 39. Upper arm          /ˈʌpə(r) ɑːm/_(n)                                  cánh tay trên
 40. Forearm           /ˈfɔːrɑːm/_(n)                                        cẳng tay
 41. Elbow           /ˈelbəʊ/_(n)                                           khuỷ tay
 42. Muscle           /ˈmʌsl/_(n)                                             cơ bắp
 43. Armpit               /ˈɑːmpɪt/_(n)                                         nách
 44. Back           /bæk/_(n)                                               lưng
 45. Chest           /tʃest/_(n)                                              ngực
 46. Side           /saɪd/_(n)                                               sườn
 47. Stomach           /ˈstʌmək/_(n)                                        bụng, dạ dày
 48. Abdomen          /ˈæbdəmən/_(n)                                   bụng
 49. Heart            /hɑːt/_(n)                                               trái tim
 50. Belly-button            /ˈbeli-ˈbʌtn/_(n)                                    rốn
 51. Waist           /weɪst/_(n)                                             eo
 52. Hip          /hip/_(n)                                                  hông
 53. Bottom (sn: buttocks)                  /ˈbɒtəm/_(n)               mông
 54. Ass            /æs/_(n)                                                   hậu môn
 55. Leg                       /leg/_(n)                                                   cẳng chân
 56. Thigh           /θaɪ/_(n)                                                   bắp đùi
 57. Knee           /niː/_(n)                                                    đầu gối
 58. Calf           /kɑːf/_(n)                                                  bắp chân
 59. Foot           /fʊt/_(n)                                                   bàn chân
 60. Toe             /təʊ/_(n)                                                  ngón chân
 61. Big toe (n)                                                           ngón chân cái
 62. Toenail            /ˈtəʊneɪl/_(n)                                          móng chân
 63. Arch           /ɑːtʃ/_(n)                                                  lòng bàn chân
 64. Ankle          /ˈæŋkl/_(n)                                              mắt cá chân
 65. Heel           /hiːl/_(n)                                                   gót chân
Advertisements