Google, Facebook Carve out ‘Internet Empires’ – Google, Facebook “ngốn” trên thị trường Internet toàn cầu

As the above map shows, Google dominates much of the West and India, while Facebook can claim supremacy in the Middle East, North Africa and much of the Spanish-speaking Americas.
Theo bản đồ bên trên cho thấy, Google “cai trị” hầu hết khu vực phía Tây và Ấn Độ, trong khi đó Facebook chiếm lĩnh Trung Đông, Bắc Phi và phần lớn khu vực châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha.

While Facebook has carved out a large chunk of the global Internet market, researchers point out that in the countries where the social media site was most popular, Google is not far behind.
Trong khi Facebook “ngốn” một miếng lớn trên chiếc bánh thị trường Internet toàn cầu thì các nhà nghiên cứu cho biết ở những quốc gia nơi mạng xã hội rầm rộ nhất thì Google cũng bám theo sát nút.

“Among the 50 countries that have Facebook listed as the most visited website, 36 of them have Google as the second most visited, and the remaining 14 countries list YouTube (currently owned by Google),” according to the research.
Theo nghiên cứu, cứ 50 quốc gia nơi Facebook dẫn đầu các trang web được truy cập nhiều nhất thì có 36 nước Google xếp vị trí thứ hai, và 14 nước còn lại là Youtube (hiện thuộc sở hữu của Google).

Asia, meanwhile is more of a patchwork, with China’s Baidu search engine dominating that country’s half billion Internet users. Researchers also found that Baidu was the top site in South Korea, but admit that could be a result of “skewed” data. On the other hand, they say it could reflect Baidu’s ambitions beyond China.
Như cái mền chắp vá nhiều mảnh, Châu Á bị thống trị bởi công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc với nửa tỉ người dùng Internet ở quốc gia này. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy Baidu là cái tên truy cập nhiều nhất ở Nam Triều Tiên, nhưng cũng có thể là do dữ liệu “sai lệch”. Mặt khác, nó cũng phản ánh tham vọng thống trị của Baidu phía ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Japan and Taiwan are outliers in Asia because Yahoo! is the most popular site in those countries.
Nhật Bản và Đài Loan là những kẻ ngoại lai vì Yahoo! lại là trang web thông dụng nhất ở các quốc gia này.

While data was not available for sub-Saharan Africa, “most countries that have a significant Internet population are covered. Kenya, Madagascar, Nigeria, and South Africa fall within the sphere of Google’s empire, whereas Ghana, Senegal, and Sudan have been subsumed within Facebook’s dominion,” according to the research.”
Các nhà nghiên cứu cho biết tuy không có dữ liệu ở khu vực Châu Phi phía nam Sahara, “nhưng hầu hết các nước có đông người dùng Internet đều bị chiếm lĩnh. Kenya, Madagascar, Nigeria, và Nam Phi chịu sự thống trị của “ông lớn” Google, trong khi đó Ghana, Senegal, và Sudan là “thuộc địa” của Facebook.

“We are likely still in the very beginning of the Age of Internet Empires. But, it may well be that the territories carved out now will have important implications for which companies end up controlling how we communicate and access information for many years to come,” the researchers concluded.
Các nhà nghiên cứu kết luận: “Có thể chúng ta vẫn đang ngấp nghé trước ngưỡng cửa Thời đại Đế chế Internet. Nhưng, những phân vùng được tạo ra bây giờ sẽ có sức ảnh hưởng quan trọng đến với các công ty kiểm soát cách thức chúng ta truyền đạt và truy cập thông tin trong nhiều năm sắp tới.

The data used in the research was collected by the company Alexa, which has provided web analytics since 1996.
Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này do công ty Alexa thu thập, một công ty chuyên cung cấp dữ liệu phân tích Internet từ năm 1996 đến nay.

Source: Langmaster

Advertisements